Konkursy dla Seniorów

Konkurs literacki: „MOJA OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI”

Ogłoszenie wyników!

literackiego konkursu dla osób w wieku 50 plus i seniorów moje opowiadanie o miłości pt.:’’ Miłość na wiek się nie ogląda” – edycja pierwsza.

Konkurs literacki ogłoszony przez Fundację Wsparcia i Mediacji Pax Cordis w Warszawie trwał od marca do 31 maja 2023 roku ( edycja pierwsza).

Zgodnie z regulaminem, kartą oceny podane zostały wyniki:
– pierwsze miejsce zajęło opowiadanie pt. „ Cudowne pieskie życie”- p. Elżbiety O. z Legnicy,
– drugie miejsce opowiadanie pt. „Dzisiaj znowu Cię widziałem” – p. Tadeusza Antoniego K. z Warszawy.
– trzecie miejsce pt. „ Miłość to czy przywiązanie.” p. Wiktorii J.z Warszawy.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ( książka, magnes z widokiem Warszawy, zakładka do książki) oraz dyplom.
Komisja Konkursowa w składzie:
Beata Jaroszyńska -członek komisji
Maria Narojek – przewodnicząca komisji konkursowej
Małgorzata Czekaj -członek komisji

Poniżej niektóre nagrody ufundowane przez naszą organizację ze środków własnych.

Planujemy zorganizowanie kolejnej edycji i ufamy, że znajdzie się Sponsor-Anioł , mający możliwość ufundowania nagród.

Nasz laureat:


FUNDACJA WSPARCIA i MEDIACJI w WARSZAWIE

ZAPRASZAMY osoby w wieku 50 plus

„Miłość na wiek się nie ogląda” pisał w „Eugeniuszu Onieginie „ Aleksander Puszkin.

Zapraszamy osoby w wieku 50 plus i seniorów do udziału w konkursie literackim.
Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o miłości o długości do 4 -5 stron oraz przesłanie go pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis skr.poczt. 373 , 00-001 Warszawa lub elektroniczną: konkursfundacja436@gmail.com – do końca maja 2023 roku .

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia/oświadczenia oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu literackiego „ Regulamin konkursu literackiego: „MOJA OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI…Miłość nie zna wieku”.
Najlepsze opowiadania mogą zostać wydane w formie publikacji lub książki, uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych.


Możliwe niespodzianki.

Zarząd FWiM Pax Cordis
669 791 555


OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany/-a:

 1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Konkursu Literackiego oraz akceptuję jego postanowienia.
 2. Oświadczam, że zgłoszone utwory zostały napisane samodzielnie, nie były wcześniej publikowane ani nie zostały nagrodzone w innym konkursie.
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac w pokonkursowym wydawnictwie, a także na wykorzystanie przez Organizatora tych utworów w celach promocyjnych oraz organizacyjnych.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych/danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie Literackim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji wydarzenia na stronach internetowych Organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu na stronach FWiMPax Cordis.
 6. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-email:
 7. Złożeniem podpisu akceptuję punkty od 1 do 6.

……………………………………………………………………
(miejscowość, data , czytelny podpis)


ZASADY OCENIANIA OPOWIADANIA o miłości

 1. REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI – max. 5 PUNKTY liczba przyznanych punktów…….
 2. ELEMENTY TWÓRCZE – max. 6 PUNKTÓW – liczba przyznanych punktów…….
  Przy ocenie należy uwzględnić, czy:
   narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona,
   wydarzenia są logicznie ułożone,
   fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty
  akcji, dialog, puenta.
 3. KOMPOZYCJA TEKSTU – max. 6 PUNKTY- liczba przyznanych punktów…….
  Oceniając należy rozważyć m.in., czy:
   wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym
  powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu
   wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli
   wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z których każdy
  stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość.
 4. JĘZYK – max. 4 PUNKTY – liczba przyznanych punktów…….

 czy użyte środki językowe pozwalają zrealizować temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.

5. Ogólne wrażenia emocjonalne, artystyczne, estetyczne od 0 do 6 punktów.

Suma punktów………………………………………..

Podpisy Komisji Konkursowej :
Małgorzata Czekaj ………………………………
Beata Jaroszyńska ………………………………………..
Maria Narojek ………………………………………..

Zatwierdzam Zarząd