Pax Cordis

Fundacja Wsparcia i Mediacji
tel. 669 791 555

O FUNDACJI PAX CORDIS

Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis powstała, aby przybliżyć wszystkim ideę mediacji, która jest jedną z najlepszych dróg wypracowania porozumienia, przynoszącego stronom pokój serca (pax cordis).

Nasi mediatorzy, działający zawsze według Kodeksu Etycznego Mediatora, prowadzą mediacje:

• pojednawcze,
• rodzinne,
• cywilne,
• gospodarcze,

zarówno umowne, jak i sądowe.

Celami Fundacji są:

 • edukacja, wspieranie i poradnictwo w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacja, negocjacje, arbitraż);
 • budowanie zaufania społecznego poprzez promowanie i wspieranie struktur i działań służących pokojowemu/konstruktywnemu rozwiązywaniu sporów;
 • świadczenie pomocy społecznej rodzinom w kryzysie w zakresie wzmacniania umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • organizowanie i prowadzenie sieci miejskich, dzielnicowych i innych punktów poradniczych w zakresie mediacji, prawa oraz edukacji; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • promowanie wolontariatu;
 • wspieranie osób chorych, ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i w sytuacji przemocy w rodzinie, zarówno poprzez pomoc materialną, edukacyjną, poradnictwo, jak  i doraźną opiekę;
 • działalność na rzecz osób w wieku senioralnym;
 • popularyzacja idei mediacji rodzinnej, społecznej i gospodarczej;
 • popularyzacja edukacji społecznej, historycznej, prawnej, zdrowotnej i innej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości obywateli, w tym w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów na drodze dialogu, mediacji, arbitrażu i negocjacji;
 • edukacja w zakresie przysługujących praw, obowiązków i uprawnień obywatelskich, w tym w postępowaniach procesowych;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą;
 • działalność charytatywna.

 

Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis w Warszawie informuje, że jest członkiem i aktywnie działa w:
1. Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds Poradnictwa Specjalistycznego celem której jest między innymi :

– opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących sfery działalności organizacji pozarządowych wydawanych przez organy dzielnicy lub organy władzy samorządowej Miasta;
– opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– współpraca z władzami samorządowymi Miasta w obszarach poradnictwa specjalistycznego kierowanego do mieszkańców m.st. Warszawy;
– określanie potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie poradnictwa i doradztwa oraz sposobu ich zaspokajania;
– opiniowanie zadań zgłaszanych w konkursach dotacyjnych;

2. Branżowej KDS d.s. Dzieci, Młodzieży i Rodziny

3. Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds Osób Starszych i Kombatantów.

gremium inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę tj.Przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych.

Głównym zadaniem merytorycznym wszystkich komisji jest współtworzenie i konsultowanie polityki
miasta w dziedzinie, w której działa komisja, a zwłaszcza nowo powstające dokumenty i akty prawne Urzędu. Oprócz tego komisje opiniują tematy zadań konkursowych oraz delegują przedstawicieli organizacji do prac w komisjach konkursowych, które oceniają wnioski o dotacje oraz do zespołów ds. oceny realizacji zadania publicznego w ramach małych grantów.

Wczoraj jest historią, jutro jest tajemnicą, a dzisiaj jest darem.

Dlatego mówi się o tym „the present”.
Alan Alexander Milne