Pax Cordis

Fundacja Wsparcia i Mediacji
tel. 669 791 555

Czym jest mediacja?

MEDIACJA- zarządzanie konfliktem

Mediacja jest partnerskim porozumiewaniem się stron konfliktu z udziałem bezstronnego mediatora, w którym obu stronom przysługują te same uprawnienia.

Celem mediacji jest zawarcie trwałego porozumienia, uporządkowanie spraw z zakresu :

 • spraw rodzinnych ( np. kontakty z dziećmi, kontakty z wnuczętami, alimenty);
 • spraw cywilnych ( np. podział majątku, spadek, międzysąsiedzkie, o zapłatę, o odszkodowanie itp.);
 • spraw gospodarczych;
 • spraw z zakresu prawa pracy;
 • i innych.

Mediacja to dobrowolne spotkanie Stron będących w konflikcie z udziałem bezstronnego mediatora; proces nastawiony jest na zawarcie porozumienia – korzystnego dla wszystkich stron i zakończenie sporu…

 • bezpieczna metoda,
 • nieinwazyjne lekarstwo bez skutków ubocznych,
 • bogata multiwitamina,
 • klej naprawiający relacje, konserwujący relacje.

Zawarte nawet częściowe porozumienie i realizacja uzgodnień, często służą odbudowaniu wzajemnego zaufania i jest wstępem, co do dalszych rozmów służących sformułowaniu trwałej ugody.
Mediacje odbywają się w warunkach przyjaznych dla obydwu stron.
Nie mogą być nagrywane ani obserwowane z zewnątrz – niedopuszczalne są kamery, a także uczestnictwo w mediacji za lustrem fenickim lub weneckim.
Mediacje nie są rejestrowane, ani nie są sporządzane relacje z wypowiedzi uczestników mediacji (stron).
Mediator zachowuje w swojej pracy najwyższą staranność – przestrzega zasad etycznych. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Mediator zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w procesie mediacji, ujawniając jedynie informacje określone w art. 183 12,§ 1 kodeksu postępowania mediacyjnego.

ZASADY MEDIACJI

 • dobrowolność – strony dobrowolnie przystępują i uczestniczą w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron.
 • bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i są traktowane jednakowo,
 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
 • neutralność – mediator nie narzuca stronom własnych propozycji rozwiązań sporu,
 • autonomia – porozumienie jest wypracowywane przez same strony,
 • akceptowalność – strony akceptują osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia, akceptują uzgodnione z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Mediacje sądowe

Jeśli Państwa konflikt trafił już na wokandę, nadal na każdym etapie procesu sądowego mogą Państwo wnioskować o zawarcie ugody przed mediatorem. Również sąd w myśl obowiązujących regulacji prawnych może i powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody.
Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Jakie korzyści daje mediacja?

 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku, zapewnia dyskrecję.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Mediacja umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy.

Jakie są koszty mediacji?

Cenę usługi mediacyjnej reguluje albo umowa pomiędzy stronami, a mediatorem (mediacje umowne), albo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym wydane na podstawie art. 981 k.p.c., który daje wytyczne co do wynagradzania mediatorów sądowych.

Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.
Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892–1971) – amerykański teolog

Mediacja: od rozmowy do porozumienia” to monografia powstała we współpracy z przedstawicielami środowiska mediacyjnego, zarówno jego teoretykami, jak i praktykami, której celem jest ukazanie wielowymiarowości mediacji, opisanie kierunków oraz perspektyw jej upowszechniania, a także wykorzystania. Siła mediacji tkwi w komunikacji – możliwości swobodnego wyrażenia swoich potrzeb, oczekiwań, emocji. Mediacja daje poczucie odpowiedzialności za samodzielne rozwiązanie sporu. Z tych właśnie powodów coraz więcej osób się na nią decyduje. Jeśli strony zaczynają ze sobą rozmawiać, jej sukces staje się możliwy.