Pax Cordis

Fundacja Wsparcia i Mediacji
tel. 669 791 555

Czym jest mediacja?

Mediacja to próba ugodowego rozwiązania sporu w drodze dobrowolnych, odformalizowanych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia przynoszącego satysfakcję wszystkim stronom.
Celem mediacji jest rozwiązanie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, poufny, rzetelny i trwały, w okresie średnio około 1-3 miesięcy.

ZASADY MEDIACJI

• dobrowolność – strony dobrowolnie przystępują i uczestniczą w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron.
• bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i są traktowane jednakowo,
• poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
• neutralność – mediator nie narzuca stronom własnych propozycji rozwiązań sporu,
• autonomia – porozumienie jest wypracowywane przez same strony,
• akceptowalność – strony akceptują osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia, akceptują uzgodnione z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Mediacje sądowe

Jeśli Państwa konflikt trafił już na wokandę, nadal na każdym etapie procesu sądowego mogą Państwo wnioskować o zawarcie ugody przed mediatorem. Również sąd w myśl obowiązujących regulacji prawnych może i powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody.
Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem

Jakie korzyści daje mediacja?

  • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
  • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
  • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku, zapewnia dyskrecję.
  • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
  • Mediacja umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy

Jakie są koszty mediacji?

Cenę usługi mediacyjnej reguluje albo umowa pomiędzy stronami a mediatorem (mediacje umowne), albo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym wydane na podstawie art. 981 k.p.c., który daje wytyczne co do wynagradzania mediatorów sądowych.

Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.
Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892–1971) – amerykański teolog